KHÔNG GIAN ĐẬM CHẤT VĂN HÓA VIỆT

” Bốn nhà văn Việt Nam chúng tôi đã có cuộc giao lưu thú vị tại nhà hàng đậm phong cách Việt “

Nhà văn hóa Nguyễn Hồng Thái
Dùng bữa ngày 14/08/2015